Dog sledding in Ely, Minnesota. Photo courtesy of Logan Vaughan

Dog sledding in Ely, Minnesota. Photo courtesy of Logan Vaughan